Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals

02.02-Tramit Autorització per a l´ocupació de la via pública mitjançant la col·locació de taules, cadires i elements auxiliars.

Tornar Imprimir

Descripció

Concessió de llicència municipal per a l´ocupació de la via pública amb taules, cadires y elements accessòris (tals como tendals, estufes, jardineres, valles...)

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica titular de llicència municipal d´obertura i posada en funcionament d´establiments hostalers.

Requisits

- Ha tractar-se d'establiments hostalers sotmessos a l'àmbit d'aplicació de la normativa d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, en immobles o locals, sempre i quan el local comercial suporte l'exercici de l'activitat que es pretén exercir en la via pública, conte al seu interior amb zona habilitada per a la prestació del servei amb taules i cadires i, sempre i quan la normativa estatal, autonòmica o local s'opose a açò.
- Els sol¿licitants hauran d'estar al corrent amb les obligacions tributàries municipals.
- Els terminis de presentació de la sol¿licitud són:
a) Llicència anual: de l'1 d'octubre al 15 de novembre de l'any natural anterior a la sol·licitud d'autorització.
b) Llicència de temporada (semestral i trimestral) es realitzarà com a mínim amb 1 mes d'antelació a l'inici del període d'ocupació.

Documentació a aportar

Juntament amb la instància normalitzada s'acompanyarà:
- Original o fotocòpia de la llicència d'abertura i posada en funcionament de l'establiment.
- Plànol de situació del local on es sol¿licita l'ocupació de la via pública, segons les característiques descrites en la instància.
- Original o fotocòpia de la pòlissa del segur de responsabilitat civil general i incendis així com l'últim rebut pagat.
- Certificat de la Tresoreria municipal d'estar al corrent amb les obligacions tributàries (a aportar per la administració d'ofici).

On sol·licitar-lo?

Registre General

Horari

De 9:00 h a 14:00 h.

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 3 Mesos

Preu i forma de pagament

Será els previstos en l´ordenança fiscal reguladora.

Normativa

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
- Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals (*RBCL).- Ordenança Municipal d'Ocupació de la Via Pública amb taules, cadires i elements accessoris (*OMOVPMSEA).

Qui tramita la sol·licitud?

Secretaria

Descàrrega d´arxius

Et pot interessar...

banner inforatge
Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Banner Validacio Documents Electronics
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es