Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Urbanisme -> Tràmits Urbanisme

03.01.09-Tramit llicència obra menor

Tornar Imprimir

Descripció

Les obres d'escassa entitat constructiva i senzillesa técnica i económica i que no afecten a la façana, a la coberta o a l'estructura de les construccions i no produisquen ampliació de la superficie construida. Consisteixen en xicotetes obres de simple reparació, decoració, ornato o tancament que no precisen de projecte técnic, i a la vegada no superen els 24.000€ de pressupost d'execució material.

Qui el pot sol·licitar?

Persona física o jurídica.

Documentació a aportar

- Pressupost d'obra firmada pel constructor.
- Fotocopia de l'impost d'activitats económiques del constructor (IAE)
- Justificant de l'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenançes fiscals.

On sol·licitar-lo?

Registre d¿entrada

Horari

9 a 14 hores.

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 30 Dies

Preu i forma de pagament

Estarà subjecta al pagament de l'impost de construccions, instal·lacions i obra (ICIO) establit en l'Ordenança Fiscal Municipal vigent (BOP 16/10/2007).Per a aquelles construccions, instal·lacions i obres, la base imposable de les quals siga igual o inferior a 100.000 €: 3,00 per cent.

Normativa

- Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión de 14 de mayo de 1991, posteriores modificaciones y normativa del planeamiento de desarrollo.
- Legislación urbanística, de ordenación de la edificación y sectorial en función del uso y ubicación de la edificación.
- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV).
- Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU).
- Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación

Qui tramita la sol·licitud?

Depertamento Tecnico (Urbanismo)

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

03.01.09- Instancia llicència obra menor
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es